thanhtai2009tekcafe's Developer Profile

TekCafe là một nhóm các thành viên phát triển Android tại Việt Nam hoạt động với mục đích phi lợi nhuận. Chúng tôi đã trải qua thời gian phát triển và tích lũy kinh nghiệm, chúng tôi không phải là những người phát triển đầu nhưng là một nhóm đầu tiên tại Việt Nam hoạt động mang lại hiệu quả.

Useful links: Homepage | Facebook group | G+

A member of TekCafe Team internationally-oriented division. Contact email: nguyenthanhtaithanhtai2009(at)gmail.com